הרשמה לתואר שני
תרומה לשכטר
English

תלמוד והלכה

על התכנית

התלמוד, יצירת המופת של חז"ל שהתגבשה בשיא פעילותם, נחתם עד סוף המאה השישית לספירה אך לאורך השנים הוא המשיך להיות גוף חי ותוסס, מוקד לדיונים ולגיוון רעיוני, ובעל השפעה מרובה על החיים היהודיים. התלמוד הפך עם הזמן למקור העיקרי להלכה הנתפסת כדרך היהודית הייחודית לעבוד את האלוהים ולחיות את החיים בחברה מתוקנת. ישראלי הלומד תלמוד והלכה מתחבר עם מורשתו ושואב כוח רוחני להתמודד עם אתגרי ההווה.

מטרת הלימוד בתחום זה הוא להקנות לסטודנטים כלים שיאפשרו להם לעיין בספרות התלמוד וההלכה על שלל היבטיהם וללמוד למידה מעמיקה וביקורתית. תוכנית הלימודים כוללת מבואות ושיעורים שבהם לומדים סוגיות מן התלמוד הירושלמי והבבלי, מספרות הפוסקים ומספרות התשובות, וכן סמינרים בסוגיות אקטואליות כגון החינוך בספרות הרבנית, מגדר והלכה ואתיקה רפואית.

לבוגרי התוכנית יוענק תואר שני .M.A במדעי היהדות המוכר מטעם המועצה להשכלה גבוהה.

רשימת הקורסים בתכנית

קורסי חובה
 • קריאה בסוגיות תלמודיות

  סמסטר א' | ד"ר גלעד לנדאו | יום ב׳ | 12:00-8:30

  מטרת הקורס היא הקניית כלים בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נלמד סוגיות מרכזיות בפרק ראשון במסכת בבא בתרא, העוסקות במערכת היחסים בתוך המרחב הציבורי – היזק ראיה, צדקה ועוד. דרך לימוד הסוגיות נפתח "חלונות" למושגים בסיסיים, כמו: מבנה סוגיה ורבדיה, אוצר מילים ויסודות הדקדוק של השפה הארמית, ה"שקלא וטריא" ומגמתו. נעסוק באופן ראשוני גם בתחום הפרשנות, מקורות הסוגיה והתהוותה, וכתבי היד. בקורס נשלב גם לימוד ב"חברותא", תוך כדי הקניית כלים לפיתוח הלימוד העצמי.

 • בבלי וירושלמי בבא קמא: עיון משווה

  סמסטר א' | פרופ' משה בנוביץ | יום ב' | 8:30 - 12:00

  קורס זה נועד לפתח מיומנויות בניתוח סוגיות מן התלמוד הבבלי ומקבילותיהן בתלמוד הירושלמי; להתחקות אחר תולדות העריכה של הסוגיות הללו, והתפתחות ההלכות שבהן הן עוסקות, בתקופת התנאים והאמוראים; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים, ולהשוות בינה לבין גישות המחקר החדישות.

 • קריאה בפוסקים

  סמסטר ב' | הרב דיאנה וילה | ד"ר גילה וכמן | יום ב' | 10:00-8:30

  בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית בספרות הפוסקים (ספרי הלכה וספרי פסקים), בספרי היסוד (רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך), ובתהליך ההתפתחותי מימי התלמוד עד המאה השש עשרה. דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי ולחקור נושאים חדשים בעתיד.

 • תלמוד בקיאות

  סמסטר ב' | הרב פרופ' דוד גולינקין | יום ב' | 10:00-8:30

  מטרתו של הקורס לפתח את היכולת של לימוד רהוט בתלמוד הבבלי. נשים דגש על פשט הסוגייה באמצעות קריאה מדוייקת, תשומת לב לדקדוק הארמי, לסדר הדורות, ולריאליה של התקופה. כמו כן נכיר את ספרות המחקר שנכתבה בנושא.

קורסי בחירה
 • בשכבך ובקומך – מסע אל אלף השנים הראשונות של התפילה היהודית

  סמסטר א' | ד"ר ורד רזיאל קרצ'מר | יום ב' | 12:00-8:30

  תפילת הקבע היהודית הנהוגה בימינו רחבה ומסועפת, אך שורשיה, הנטועים בתקופת בית המקדש השני, לוטים בערפל. הקורס יעסוק בדמותה של התפילה היהודית במאות הראשונות ליצירתה, כפי שהיא משתקפת בספרות חז"ל, ובגווניה וענפיה לקראת סוף האלף הראשון לספירה, כפי שעולה מקרעי הסידורים שהשתמרו בגניזת קהיר.
  במהלך הקורס נפענח מה ניתן ללמוד מן המקורות התנאיים והאמוראיים על התפילה במאות הראשונות להתפתחותה, נבחן את התאוריות המחקריות המרכזיות באשר להתפתחות התפילה הקדומה לאור מקורות אלו. נתחקה אחר אופני עיצובה ביחס למקרא וביחס לעבודת המקדש כדפוס אלטרנטיבי של פולחן. נבחן את מעמדן של תפילות רשות את תהליכי הקנוניזציה שלהן ואת ההיבט הלאומי מול האישי בתפילה. נלמד על סידורי התפילה מן הגניזה הקהירית המתחלקים לשני ענפים מרכזיים, המנהג הארץ ישראלי והמנהג הבבלי, ונסקור את הדרכים בה התפתחו בבמאות האחרונות של האלף הראשון.

 • התלמוד ואנחנו: סוגות וסוגיות בספרות חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' | 14:30-13:00

  בקורס נעשה היכרות עם דרכי השיח העיקריות המופיעות בחיבורים של הקורפוס המכונה "תורה שבעל-פה" בספרות חז"ל: המשנה והתוספתא, התלמוד הירושלמי והבבלי, מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה. חיבורים אלה משמשים יסוד להתהוותה של החברה היהודית מאז סוף ימי הבית השני עד לעת החדשה בכל הנוגע לחיי החברה והפרט, תיאולוגיה ועיקרי הדת, ליטורגיקה ונהלי תפילה, ויחסיים בין-אישיים. העיון יתמקד בנושאים מסוימים הנוגעים לחיים יהודיים גם היום, כגון תפילה וחגים, ההלכות הקשורות לשמירת נכסי הפרט, יחסי גבר ואשה, קנאה בין מורה ותלמיד ועוד; בכל נושא נשווה בין סוגיות בהלכה ובאגדה, דרכן נכיר את האופי הספרותי של כל ג'אנר ואת דרכי ההתמודדות של המחברים בנושא.

 • מעגלי חיים בספרות חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' | 16:30-15:00

  עיון בהבעה הספרותית של חז"ל הקשורה למוקדים המרכזיים בחיי האדם: ערך האדם ובריאתו, לידה, יחסי אחים, לימוד, נישואין ויחסים בין בני הזוג ובין שאר חברים במשפחה, יחס לעבודה ולפרנסה, והתמודדות עם פירוקו של התא המשפחתי וסוף החיים (כולל עזיבה, גירושים, מות). נכיר את דרכי ההבעה השונות של חז"ל, ובעיקר את סיפורי האגדה הקשורים לנושאים אלו; דרכם גם נלמד דרכי ניתוח של אגדות חז"ל.

 • עשיר ורש נפגשו: על פערים חברתיים ומעמדות כלכליים בספרות חז"ל

  סמסטר א' | ד"ר גילה וכמן | יום ב' | 16:30-15:00

  הפערים החברתיים והכלכליים בין בני האדם הם נושא הנדון במקורות רבים בספרות התלמודית, הן בהיבט ההלכתי הן בהיבט הרעיוני-אגדי. בקורס זה נקרא מדרשים, הלכות וסיפורים העוסקים בעוני ובעושר, בערבות הדדית ובצדק חברתי. ננסה לעמוד על העקרונות המנחים את חכמי המשנה והתלמוד בפסיקתם, על השקפת עולמם החברתית ועל המציאות ההיסטורית בתקופה זו.

 • פרקי אבות

  סמסטר א' | הרב פרופ' דוד גולינקין | יום ב׳ | 17:00 - 18:30

  מסכת אבות המכונה "פרקי אבות" היא היצירה המפורסמת ביותר של חז"ל שגם נלמדת יותר מכל חיבור אחר. בקורס זה נלמד משניות נבחרות בפרקי אבות בעיון בעזרת אבות דרבי נתן ושלל פירושים מכל התקופות. כמו כן, נעיין במטרות החיבור, בעריכתו, בהשפעתו במשך הדורות ובמשמעותו לימינו.

 • סיפורי מעשי חכמים בין מזרח למערב

  סמסטר ב' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' | 10:00-8:30

  עיון בסיפורי אגדה כפי שמופיעים במקביל בתלמוד הירושלמי ובמדרשים הארץ-ישראליים מחד ובתלמוד הבבלי מאידך. נעמוד על האיפיונים הספרותיים של כל מרכז ועל דרכי ההבעה והקישור המיוחדים של הסיפורים בתוך המסגרת התלמודית הרחבה (הסוגיה). הקורס גם יפתח כלים להתמודדות עם טקסט תלמודי באופן ביקורתי.

 • בין בבל לארץ ישראל: לימוד, קהילה, וחברה

  סמסטר ב' | ד"ר ג'ייסון רוגוף | יום ב' | 12:00-10:30

  בימי חז״ל, כמו היום, קיימת מערכת יחסים מורכבת בין יהדות ארץ ישראל וקהילות התפוצות. בקורס זה נבחן קטעים ממקורות חז״ל כדי להבין לעומק את האופי של הקהילות והקשרים ביניהם. נעסוק בנושים כמו: גבולות הארץ, שיטות לימוד ותחרות תורנית, והבדלים ערכיים ותרבותיים בין הקהילות.

 • מעמד האישה בהלכה

  סמסטר ב' | הרב פרופ' דוד גולינקין | יום ב' | 12:00-10:30

  מטרת הקורס היא לבדוק את מעמד האישה בפולחן היהודי מנקודת מבטם של שלושת הזרמים הדתיים הגדולים ביהדות זמננו. לשם כך נלמד את המקורות התלמודיים, את דברי הראשונים ואת התשובות המודרניות שנכתבו על הנושאים הנידונים.
  דרישה מוקדמת: קורס מבוא לספרות תלמודית או קורס מקביל

 • עיון במגילת רות ובמדרשיה

  סמסטר ב' | ד"ר גילה וכמן | יום ב' | 14:30-13:00

  מגילת רות היא מן הקטנים שבספרי התנ"ך, ולדעת רבים היא גם האנושית ביותר והנוגעת ללב שביניהם. בקורס זה נעיין בפסוקי המגילה ובמדרשיה, תוך עיסוק בערכים העולים מן המקורות, בסוגיות של גיור ושל גמילות חסדים, ובאופן בו מעצבים חז"ל מחדש את הדמויות והאירועים המתוארים במגילה.

 • חז"ל עכשיו: סדנת כתיבה יוצרת במדרש סדנא

  סמסטר ב' | ד"ר ענת שפירא־לביא | יום ב' | 16:30-15:00

  פעולת המדרש הייתה מראשיתה פעולה יוצרת: חיפוש משמעויות חדשות בפסוקים הקדומים תוך הפעלת כלים פרשניים מגוונים וגיבוש רעיון יצירתי שבסופו של דבר גם הועלה על הכתב. בסדנה נקרא קטעי מדרש מסוגים ספרותיים שונים, נכיר כותבות וכותבים בני זמננו שפרסמו קטעי מדרש-יוצר משלהם, ונתנסה בכתיבה יוצרת בעקבות חז"ל, בהתאמה לכאן ולעכשיו של כל אחת ואחד מאיתנו.
  * לא נדרש ניסיון קודם בכתיבה יוצרת.

 • נשים ונשיות בספרות חז"ל סדנא

  סמסטר ב' | ד"ר פינחס מנדל | יום ב' | 18:30-17:00

  מטרת הקורס לחקור את תפקידה וייצוגה של האשה בספרות חז"ל ובתקופות הסמוכות לה לפי מגוון אסכולות. נקרא וננתח טקסטים יסודיים העוסקים באופן ישיר או עקיף בדמותה, במעמדה ובתפקודה של האשה. הטקסטים שיידונו בקורס שייכים לסוגי ספרות שונים ונותנים ביטוי למגוון החומרים בספרות חז"ל ובספרות בית שני: הלכה, אגדה, פרשנות, תפילה ועוד. מטרה נלווית של הקורס היא ההיכרות עם סוגי הספרות שבקורפוסים של ספרות חז"ל והערכת דרכי השיח השונות הכלולות בה.

 • אסתטיקה ויופי בעיני חז"ל סדנא

  סמסטר א' | ד"ר תמר קדרי | יום ה' | 10:00-8:30

  הקורס יבחן את יחסם של חז"ל לאסתטיקה וליופי. נבדוק מהו אידאל היופי בתקופת המקרא, ובזמנם של החכמים. נשווה את הערכים האסתטיים של חז"ל לאלו של התרבות היוונית-רומית בת זמנם. נשאל האם היופי יכול לדור בכפיפה אחת עם תבונה וחכמה, או שמא קיימת סתירה בין השניים. נבחן גישות שונות של החכמים בעניין זה באמצעות עיון במדרשים ובסיפורים. נעמוד על דרכי העיצוב הספרותי של טקסטים אלה, והם יחשפו בפנינו את הרגישות האסתטית של חז"ל המתבטאת גם באופן בו הם מביעים את השקפת עולמם.

 • סוגיות אקטואליות במגדר והלכה סדנא

  סמסטר א' | פרופ' משה בנוביץ | יום ה' | 12:00-10:30

  בקורס זה נבחן את המקורות ההלכתיים העוסקים במעמדם של הגבר והאשה בקיום מצוות: פריה ורביה, מצוות עשה שהזמן גרמן, תלמוד תורה וקריאת התורה, תפילה וברכת המזון (כולל שאלת ההצטרפות למניין ותפקוד כשליחי ציבור). ננתח את המקורות התלמודיים וההלכתיים הנוגעים לעניינים אלו ללא משוא פנים, ונדון בהצעות בנות זמננו לגשר על הפערים שבין ההלכה כפי שהיא פותחה והתפרשה במשך הדורות לבין ערכי השוויון בין המינים המקובלים בחברה של ימינו.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים


גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

דילוג לתוכן