מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

סטודנטים

חוק זכויות הסטודנט

חוק זכויות הסטודנט, תשס”ז 2007 נחקק בכנסת ישראל בשנת 2007. מטרתו לקבוע עקרונות לזכויות אזרח ותושב ישראל לנגישות להשכלה הגבוהה ולבסס את זכויות הסטודנט. בשנת 2008 “תוקן” חוק זכויות הסטודנט ונוסף לו סעיף בדבר התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים. בשנת 2011 תוקן החוק שוב ונוסף לו פרק בנושא התאמות לסטודנטיות בתהליך הורות.

תיקונים לחוק זכויות הסטודנט – מפעם לפעם עולים לדיון בוועדות הכנסת תיקונים לחוק זכויות הסטודנט, כמו זכותם של סטודנטים לקיים התארגנות ציבורית בקמפוס. התאחדות הסטודנטים שותפה בדיונים אלו ומביעה בהם את עמדת הסטודנטים.

זכויות סטודנטים בשירות מילואים

מכון שכטר רואה בשירות המילואים ערך לאומי ושואפת להקל, ככל שניתן, על המשרתים במילואים.

בשנת 2012 פרסמה המל”ג  הוראות בדבר זכויות הסטודנט בכל הנוגע לשרות מילואים.

בהוראות נכללה התייחסות לזכויות סטודנטים כולל היעדרות משיעורים, דחיית לימודים, דחייה במטלות, דחיית בחינות ועוד.

נעמי דופרי נקבעה כרכזת המילואים, ויש להפנות אליה כל בקשה או פניה בקשר להוראות אלו.

academia@Schechter.ac.il

052-6665520

היריון, לידה ואימוץ

כללים בנוגע להיריון, שמירת היריון, טיפולי פוריות, חופשת לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או לאומנה:

מועד כתיבת הנוהל 11.2014
רכזת ההתאמות בנושאים לעיל היא: גב’ נעמי דופרה, מזכירה אקדמית

“סטודנטית זכאית” – הגדרה: סטודנטית בשמירת היריון או בטיפולי פוריות 21 יום ומעלה בסמסטר. סטודנט או סטודנטית בחופשת לידה או אימוץ/משמורת/אומנה 21 ימים ויותר בסמסטר. יש להמציא אישורים רפואיים או אחרים לאימות היותה זכאית.

על סטודנט/ית המבקש/ת לקבל התאמות להגיש בקשה לרכזת ההתאמות. לאחר קבלת הבקשה יקבעו ההתאמות לסטודנט/ית הזכאי/ת ע”פ הנוהל הכתוב מטה ובתיאום עם המרצים הרלוונטים. רכזת ההתאמות תעקוב אחר ביצוע ההתאמות ותתאם עם הגורמים הרלוונטים במכון שכטר לצורך ביצוען.

תלונות סטודנטים בנושא יועברו לרכזת ההתאמות.

סטודנט/ית זכאי/ת להיעדר מ-30% מכלל השיעורים בכל קורס בו חלה חובת נוכחות.

סטודנטית לאחר לידה תהיה זכאית להעמיד את תקופת ההיעדרות על 6 שבועות. אם ההיעדרות עלתה על 30% תינתן לסטודנט/ית האפשרות לבטל את הקורס ולחזור עליו ללא תשלום נוסף. יש לחזור על הקורס בשנת היותה זכאית או בשנה העוקבת. אם לא מתוכנן קורס זהה, על הסטודנטית בתיאום עם היועץ לבחור קורס חלופי. אם זכאי הסטודנט להיעדר גם מסיבה אחרת, ייקבע שיעור ההיעדרות הכולל בהתאם להחלטת הדיקן, ובלבד שלא יפחת מ-30%.

“סטודנטית זכאית” אשר לא הגישה מטלות במועדים כי אלה חלו בתקופת היותה זכאית, צריכה להגיש את המטלות או מטלות חילופיות בהתאם להחלטת המרצים ובתיאום עימם, באיחור של עד 7 שבועות מהמועד האחרון שניתן להגשת המטלות או מתום היותה “סטודנטית זכאית”, המאוחר מבין השניים. סטודנטית זכאית שנעדרה מבחינה של קורס שקיימת לגביו דרישה מוקדמת לקורס אחר, זכאית ללמוד “על תנאי” בקורס המתקדם.

בנוסף יוחלו הזכויות הבאות:

 • סטודנטיות בהיריון תהיינה זכאיות ליציאה לשירותים בזמן בחינה ולתוספת זמן בבחינה.
 • בן זוג של סטודנטית לאחר לידה שנעדר מבחינה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה, יהיה זכאי למועד בחינה נוסף אם ישנם כאלו או למטלה חלופית לפי החלטת מכון שכטר.
 • בן או בת זוג של סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה שהתרחש במהלך הסמסטר, שהוא עצמו סטודנט, יהיה פטור מנוכחות בשיעורים למשך שבוע ימים.
 • סטודנט שנעדר בשל אירוע מזכה זכאי להטבה שוות ערך ל-20 צילומים או הדפסות של חומר לימודים שהפסיד, בעד כל יום לימודים שבו נעדר.

נציב קבילות סטודנטים

כל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים (להלן הנציבה) אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי החוק או לפי תקנון מכון שכטר. הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל, ישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד. כמו כן, ידווח הנציב לנשיא המוסד, מדי שנה בשנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה השנה.

בתפקיד הנציבה ד”ר נעה יובל-חכם, אליה ניתן לפנות בטלפון 074-7800626 או במייל noa@schechter.ac.il

תקנון למניעת הטרדה מינית במכון שכטר

הטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בחירותו ובעקרון השוויון והיא עבירה על החוק.

מכון שכטר מעוניין להבטיח את היותו מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית.

אם נפגעתם, אנא פנו לגברת נעמי דופרה, האחראית לטיפול בתלונות על הטרדה מינית, בחדר 105, במייל academia@schechter.ac.il, בטלפון 058-4797334 או 074-7800622.

על פי דרישת החוק אנו מפרסמים על לוח המודעות את התקנון הבא כדלקמן:

תקנון למניעת הטרדה מינית במכון שכטר

בכל מקום שכתוב מכון שכטר הכוונה היא לכל העמותות הבאות: מכון שכטר למדעי היהדות ע”ר 580400968, בית המדרש לרבנים ע”ש שכטר ע”ר 580089167, מדרשת ירושלים ע”ר 580223899, קרן החינוך למען בי”ס תל”י ע”ר 580404812

רקע

המודעות לבעיה החברתית של הטרדה מינית במקום העבודה והחוק למניעת הטרדה מינית מחייבים פרסום “תקנון למניעת הטרדה מינית”.

מטרה

להבטיח כי מכון שכטר ישמש מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית ולקבוע את סדרי הטיפול בתלונה שהוגשה על הטרדה מינית.

אלה עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית (תשנ”ח 1998)

החוק האמור מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של האדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.

צעדי מנע

מכון שכטר דורש מכל עובד/ת, מרצה, ממונה מטעמו וסטודנט/ית להימנע ממעשים של הטרדה מינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית בפעילותו של מכון שכטר. וכן לעשות כל שביכולתם למנוע הטרדה מינית והתנכלות, והכל כדי ליצור סביבת עבודה ולימודים חופשית מהטרדה מינית והתנכלות.

הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

 1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני.
 3. מעשים מגונים, נגיעה באברים מוצנעים וכדומה.
 4. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות האמורות.
 5. התייחסויות והערות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה כי אינו מעונין בכך.
 6. הצעות או הערות כנ”ל, המופנות לאחד המוטרדים הבאים: קטינים, מטופלים, תלמידים, או עובדים כפופים, תוך כדי ניצול סמכות, מרות או תלות. במקרה זה תיחשב ההצעה או ההערה כהטרדה מינית גם אם לא אמר המוטרד כי אינו מעוניין.
 7. התייחסות מבזה ומשפילה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של האדם.

התנכלות

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא ביחסי עבודה שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או תביעה שהוגשה על התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

לא יטריד אדם מינית את זולתו ולא יתנכל לו.

יחסי עבודה

הטרדה מינית או התנכלות ב”יחסי עבודה” יכולה להתקיים: במקום העבודה; במקום אחר בו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק (כגון בהשתלמות מטעם המעסיק); תוך כדי עבודה (כגון בנסיעה בזמן העבודה); בכל מקום שהוא – תוך ניצול מרות ביחסי העבודה (כגון בביתו של הממונה).

טיפול בנפגעי הטרדה מינית במכון שכטר

אם נפגעתם כתוצאה מאחד מהסעיפים שתוארו בחוק, אנא פנו לד”ר גליה גלזנר-חלד, האחראית לטיפול בתלונות על הטרדה מינית בחדר 209, במייל Galia.Heled@schechter.ac.il, בטלפון 054-8015004 או 074-7800608 ופנייתכם תטופל מיידית.

ניתן להגיש את התלונה בכתב או בעל פה. מכון שכטר מתחייב לבדוק ולטפל בכל תלונה במלוא הסודיות והאובייקטיביות.

נגישות למידע

כל עובד, סטודנט וממונה מטעם מכון שכטר זכאי ומוזמן לעיין ולקבל העתק צילומי של כל אחד מאלה:

 1. החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח- 1998. ב. תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ”ח- 1998.
 2. התקנון למניעת הטרדה מינית של מכון שכטר.
 3. מידע על פעילות ההסברה וההדרכה של מכון שכטר בדבר איסור ההטרדה המינית ומניעתה.
 4. עובד וממונה מטעם מכון שכטר יכול לקבל מסמכים אלו מאת ד”ר גליה גלזנר, ובאתר האינטרנט של המכון. להסברים ומידע נוסף ניתן לפנות לד”ר גליה גלזנר, האחראית לעניין הטרדה מינית.
 5. סטודנט/ית של מכון שכטר יכול/ה לקבל מסמכים אלו מאת הדיקן ומהמזכירות האקדמית.

נוהל הטיפול בבקשה

כל פנייה בנושא הטרדה מינית תיבדק ותטופל בידי הממונה ד”ר גליה גלזנר חלד. הממונה תעביר את הסיכום וההמלצות למנהל העמותה שבה הוגשה התלונה. אם למנהל העמותה יש נגיעה במקרה, הממונה תעביר את הסיכום למנכ”ל מכון שכטר. אם לו יש נגיעה במקרה, יועבר לטיפולו של נשיא המכון.

מי יכול להגיש תלונה, ובאילו נסיבות?

התלונה יכולה להיות מוגשת בידי אחד מאלה:

 1. עובד שטוען כי מעסיק, ממונה או עובד אחר הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרת יחסי עבודה;
 2. אדם אחר שטוען כי עובדו של המעסיק או ממונה מטעמו הטריד אותו מינית או התנכל לו, במסגרת יחסי עבודה;
 3. סטודנט הלומד בעמותות שכטר הטוען שמרצה או עובד או ממונה מטעם המכון הטריד אותו מינית או התנכל לו במסגרת יחסי מרצה סטודנט במכון שכטר.
 4. אחר מטעמו של אדם כאמור בפסקה (1) או (2) או (3)

אופן הגשת התלונה

 1. ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל פה.
 2. הוגשה תלונה בעל פה –
  1. ירשום האחראי את תוכן התלונה;
  2. המתלונן או מי שמגיש את התלונה מטעמו יחתום על הרישום של האחראי כדי לאשר את תוכן הדברים;
  3. האחראי ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום.

בירור התלונה

 1. התקבלה תלונה, האחראי –
  1. יידע את המתלונן באשר לדרכי הטיפול בהטרדה מינית או התנכלות לפי החוק
  2. יפעל לבירור התלונה ולצורך כך, בין השאר, ישמע את המתלונן, את הנילון ועדים, אם ישנם, ויבדוק כל מידע שהגיע אליו בעניין התלונה.
 2. אחראי לא יטפל בבירור תלונה אם הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורבים בה.
 3. אחראי שהוא בעל נגיעה אישית כאמור יעביר את הבירור לאחראי או למי שהתמנה ידי מכון שכטר לממלא מקומו, ובהיעדר אחד מאלה – למעסיק; אם האחראי העביר את הטיפול למעסיק כאמור, יפעל המעסיק כפי שאמור לפעול אחראי בבירור תלונה, על פי סעיף זה.
 4. בירור התלונה ייעשה ביעילות ובלא דיחוי.
 5. בירור תלונה ייעשה תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של המתלונן, הנילון ועדים אחרים, ובין השאר –
  1. לא יגלה אחראי מידע שהגיע אליו בעת בירור התלונה אלא אם כן הוא חייב לעשות כן לשם הבירור עצמו או על פי דין;
  2. לא ישאל אחראי שאלות בקשר לעבר המיני של מתלונן שאינו קשור לנילון, ולא יתייחס למידע על עברו המיני של המתלונן כאמור; האמור בפסקה זו לא יחול אם האחראי סבור שאם לא ישאל שאלות או יתייחס כאמור, ייגרם עוול בלתי ניתן לתיקון לנילון.
 6. מעסיק יגן על המתלונן, בעת בירור התלונה; מפני פגיעה בענייני עבודה כתוצאה מהגשת התלונה או מפני פגיעה אחרת ביחסי עבודה שיש בה כדי לשבש את בירור התלונה; בין השאר יפעל המעסיק להרחקת הנילון מהמתלונן, ככל שניתן, וככל שנראה לו נכון בנסיבות העניין.
 7. בתום בירור התלונה יגיש האחראי למנהל העמותה שבה מועסק העובד, ללא דיחוי, סיכום בכתב של בירור התלונה בליווי המלצותיו המנומקות לגבי המשך הטיפול בה.
 8. אם מנהל העמותה הוא בעל נגיעה אישית לנושא התלונה או אם תפקיד המנהל אינו מאויש, הסיכום יועבר ליו”ר העמותה, שיטפל בתיק התלונה או ימנה מטפל מטעמו.
 9. נודע למעסיק על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות ביחסי עבודה או ביחסי מרצה/עובד סטודנט, ולא הוגשה תלונה או שהמתלונן חזר בו מתלונתו, יעביר את המקרה לבירור של אחראי; הועבר מקרה כאמור לבירור של אחראי או נודע לאחראי על מקרה כאמור, יקיים האחראי, ככל שניתן, בירור על אודות המקרה לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים, ואם המתלונן חזר בו מתלונתו, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה.

טיפול המעסיק במקרה של הטרדה מינית או התנכלות

קיבל מעסיק את סיכומו והמלצותיו של האחראי יחליט, בלא דיחוי ובתוך תקופה שלא תעלה על 7 ימי עבודה, על הפעלת הסמכויות שבידיו לגבי כל אחד מאלה:

 1. מתן הוראות לעובדים המעורבים במקרה, לרבות בדבר כללי התנהגות ראויים ביחסי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונן, וכן נקיטת צעדים בעניני עבודה, והכל כדי למנוע את הישנות המעשה של הטרדה מינית או התנכלות, או כדי לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן עקב ההטרדה או ההתנכלות;
 2. פתיחה בהליכים משמעתיים לפי הוראות הסדר המשמעת החלות אצל המעסיק לעניין הטרדה מינית או התנכלות;
 3. אי נקיטת צעד כלשהו.

המעסיק יפעל ללא דיחוי לביצוע החלטתו לפי סעיף קטן (א) וימסור הודעה מנומקת בכתב על החלטתו למתלונן, לנילון ולאחראי; כן יאפשר המעסיק למתלונן ולנילון לעיין בסיכום האחראי ובהמלצותיו.

המעסיק רשאי, עקב שינוי בנסיבות, לשנות את החלטתו לפי סעיף קטן (א) או לעכב את ביצועה וימסור הודעה מנומקת על כך בכתב למתלונן, לנילון ולאחראי.

על אף האמור בסעיף זה, רשאי מעסיק לדחות את החלטתו, לעכב את ביצועה או לשנותה, בשל הליכים משמעתיים או משפטיים הנוגעים למקרה נושא ההחלטה; עשה כן המעסיק ימסור הודעה מנומקת בכתב על כך למתלונן, לנילון ולאחראי;

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

סטודנט זכאי להיעדר משיעורים בתקופת שירות מילואים, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל כך, לרבות לעניין דרישות נוכחות. סטודנט שנעדר ממועד מבחן או אינו יכול להגיש עבודה עקב שירות מילואים זכאי למועד חלופי למבחן ולהארכת זמן להגשת העבודה. סטודנט לאחר שירות מילואים רשאי לפנות אל המרצים בבקשה לקבל עזרה בהשלמת חומר הלימודים שהפסיד ולקבל ללא תשלום כל חומר שחולק לסטודנטים בתקופת שירות המילואים. היועץ לענייני הסטודנטים אחראי על כל בעיה או ערעור הקשור לסטודנטים המשרתים במילואים.

ניתן לפנות גם למזכירות האקדמית 074-7800622, academia@schechter.ac.il.

טלפון נוסף של נעמי: 052-6665520

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
לקבלת עדכונים שוטפים



  טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.