הרשמה ללימודים
תרומה לשכטר
English

סטודנטים

נהלי תוכנית הלימודים

נהלי תוכנית הלימודים ותקנון משמעת

תנאי קבלה

סטודנטים יתקבלו לאחר תיאום פגישת ייעוץ עם יועץ אקדמי לתואר שני. יתקבלו רק בעלי תואר ראשון (.B.A) בממוצע ציונים של 80 ויותר. סטודנטים שלהם ממוצע נמוך מעט מן הדרוש יכולים להתקבל על תנאי ובלבד שישיגו ממוצע של 80 בתום שנת הלימודים הראשונה.

אם עד חודש ספטמבר לפני שנת הלימודים השנייה הושגו 80% מהציונים בממוצע 80 ויותר, יוכלו הסטודנטים להמשיך בלימודיהם. מועמדים מוזמנים להגיע לכל אחד מימי הייעוץ המפורסמים באתר או לתאם פגישת ייעוץ אישית עם יועץ אקדמי בטלפון 074-7800700 או במייל info@schechter.ac.il.

נדרשת שליטה מלאה של הסטודנט בשפה העברית – בקריאה, דיבור וכתיבה. במקרים חריגים תתאפשר הגשת מטלות באנגלית באישור מרצה הקורס.

זיכוי בשל לימודים קודמים

סטודנט שהחל ללמוד לתואר שני במדעי היהדות במוסד אקדמי מוכר אחר ומעוניין להשלים את לימודיו במכון שכטר, יהיה זכאי לפטור בשל לימודיו הקודמים. ניתן להכיר עד ארבעה קורסים סמסטריאליים (8 נ"ז) שנלמדו בתחום של מדעי היהדות ברמת תואר שני במוסד אקדמי אחר. לא ניתן להכיר בקורסים שציונם נמוך מ־80 ושנלמדו לפני יותר מעשר שנים. כמו כן לא ניתן להכיר בקורסים שעליהם כבר ניתן תואר כלשהו.

הרשמה לקורסים

ההרשמה לקורסים מתבצעת במזכירות האקדמית ובתיאום עם היועץ האקדמי.

נוכחות וציונים

הסטודנטים מחויבים בנוכחות סדירה בכל קורס, בהשתתפות פעילה בשיעורים ובמילוי מטלות הקורס. ניתן להיעדר לכל היותר משלושה מפגשים בסמסטר.

ציון עובר בכל סוגי המטלות הוא 60. ציון נמוך מ 60 הוא נכשל. סטודנט שקיבל ציון נכשל במבחן סגור יוכל להיבחן שוב במועד ב. סטודנט שקיבל ציון נכשל במבחן בית או עבודה יוכל לבקש מן המרצה להגיש תיקון ולשפר את הציון. על המרצה להיענות לבקשתו במקרה זה. מרצה אינו מחויב לאפשר לסטודנט לתקן ציון במידה והציון שקיבל גבוה מ 60.

מועדי המבחנים והגשת עבודות

בסוף כל סמסטר יתפרסמו מועדי המבחנים. סטודנט שמסיבה כלשהי לא יוכל להיבחן במועד שפורסם או במקרה שנכשל במועד א', יוכל לגשת למועד ב'. מועדי ההגשה של מטלות סיום קורס, מבחן בית ועבודה, יקבעו בידי המרצה. לא ניתן להשלים מבחן בית שלא הוגש בזמן ויש לפנות למרצה לקבלת מטלה חלופית. העבודות הן אישיות ואין להגיש עבודות משותפות. המועד האחרון להגשת עבודה (שאינה סמינריונית) הוא חצי שנה מסיום הקורס.

סטודנט שיאחר בהגשת מטלות סיום הקורסים יחויב בתשלום עבור הבדיקה, ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את המטלה או העבודה. המרצה חופשי להחליט על מטלה בעלת אופי אחר מזו שניתנה בסיום הקורס.

תשלום על מבחן בית או על מבחן כיתה: 250 ש"ח

תשלום על הגשת עבודה באיחור: 350 ₪

תשלום על הגשה באיחור של עבודה במסלול מרפא הכוללת תמלולים: 400 ₪

עבודות סמינריוניות

עבודה סמינריונית צריכה להוכיח מיומנות מחקרית, חשיבה יוצרת וגישה ביקורתית כלפי מקורות וספרות מחקרית. על הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות בהנחיית שני מרצים שונים. המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית הוא שנה וחצי מסיום הקורס. סטודנט שיאחר בהגשת העבודה הסמינריונית יחויב בתשלום עבור הבדיקה, ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את העבודה. תשלום על הגשה באיחור של עבודה סמינריונית הוא: 600 ₪.

להנחיות לכתיבה אקדמית ולטפסים בקרו בעמוד הנחיות לכתיבה אקדמית.

מבחן גמר

בתום לימודיהם, ייבחנו הסטודנטים במבחן גמר בכתב. מבחן הגמר מתקיים בשני מועדים קבועים: מועד קיץ – בחודש יולי, ומועד חורף – בחופשת החנוכה.

סטודנטים רשאים לגשת למבחן גמר לאחר הגשת כל המטלות מלבד עבודה סמינריונית אחת.

במבחן הגמר שאלון התואם את תחום ההתמחות שבחר הסטודנט. שאלון המבחן נועד לבדוק את יכולת הסינתזה של הידע והחומרים שנלמדו בלימודים בתחום ולבחון את השימוש בכלים שהוקנו בתואר (המבחן עשוי לכלול גם חומרים אחרים). הביבליוגרפיה של המבחן תעלה למודל ותהיה נגישה לסטודנט כחודשיים ממועד המבחן. השאלון יעלה למודל במועד המבחן ובתום עשרה ימים יגיש הסטודנט את גיליון התשובות במודל.

יש להגיש את העבודה הסמינריונית חודשיים לפני תאריך מבחן הגמר.

עבודת גמר בעלת אופי מחקרי (במקום מבחן גמר)

 1. סטודנט שממוצע הציונים בקורסים שלמד הוא 90 וממוצע הציונים שלו בשתי העבודות הסמינריוניות הוא יותר מ־90 רשאי לכתוב עבודת גמר בעלת אופי מחקרי במקום מבחן גמר. העבודה תיכתב במסלול הלימודים הראשי שלמד במכון.
 2. כתיבת העבודה תאושר בידי היועץ האקדמי לאחר הגשת כל המטלות בכל הקורסים בתואר, כולל שתי עבודות סמינריוניות, ולאחר שנמצא מרצה המסכים להנחות את העבודה.
 3. הנחיית העבודה תהיה בידי המרצה המלמד במכון שכטר, מן הסגל הפנימי או מרצה מן החוץ. לאחר גיבוש ראשוני של הנושא ואיסוף חומרים, על הסטודנט לשלוח תכנית עבודה בראשי פרקים למנחה של העבודה, הכוללת גם רשימה ביבליוגרפית ראשונית. לאחר אישור התכנית הסטודנט יוכל להתחיל בכתיבת העבודה.
 4. גוף העבודה לא יפחת מחמישים עמודים ולא יעלה על שבעים עמודים – לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים.
 5. אין להרחיב עבודה קודמת שכתב הסטודנט בעת לימודיו לעבודת גמר בעלת אופי מחקרי.
 6. על העבודה לכלול 25 פריטים ביבליוגרפיים לפחות, וכן ביבליוגרפיה שאיננה בעברית בהיקף של לפחות 30%.
 7. העבודה תוגש שנה וחצי ממועד סיום הקורס האחרון שנלמד בתואר. במידת הצורך ניתן להגיש בקשה מנומקת להארכה של חצי שנה במועד ההגשה.
 8. את העבודה ייבדקו שני בודקים: הבודק הראשון הוא המנחה של העבודה והבודק השני ייבחר בהתייעצות עם הדיקן והיועץ האקדמי ותינתן עדיפות למרצה ממוסד אקדמי אחר. ציון העבודה הוא הממוצע בין שני הציונים של הבודקים.
 9. משקל הציון של עבודת הגמר בממוצע הסופי לתואר הוא 20%. (60% על הקורסים, 20% על שתי העבודות הסמינריוניות).

לצורך הבהרה: מכון שכטר מעניק לבוגריו תואר שני לא מחקרי ועבודה זו אינה נחשבת לתזה.

חישוב ממוצע הציונים

שקלול הציון הסופי לתואר יחושב כך:
70% ציוני קורסים
20% עבודות סמינריוניות
10% מבחן גמר

שקלול שני תחומי הלימוד במבחן הגמר
ראשי 60%, משני 40%

מקב"י
50% קהילה, 50% מדרש

סיום לימודים

על הסטודנטים לסיים את כל הדרישות לתואר בתוך חמש שנים ממועד כניסתם לתוכנית. סטודנטים המעוניינים להשתתף בטקס הסיום מחויבים בהשלמת כל חובותיהם לכל המאוחר חודשיים לפני הטקס.

סטודנטים חוזרים ושמירת מעמד

סטודנטים המבקשים לחזור לאחר הפסקה ולסיים את לימודיהם לתואר, יתאמו פגישה עם היועץ האקדמי שיקבע את מעמדם ואת היקף התשלומים החלים עליהם על פי הכללים האלו:

א. סטודנט שסיים ללמוד את כל הקורסים לתואר

במקרים שבהם הסטודנט למד את כל הקורסים לתואר ושילם שכר לימוד מלא אולם לא סיים את הגשת כל המטלות, יהיה עליו לשלם על הגשת עבודות באיחור. אין תשלום שמירת מעמד.

במקרים שבהם חסר ציון והקורס כבר לא ניתן בשכטר (למשל כאשר המרצה כבר לא מלמד במכון), יהיה עליו ללמוד קורס אחר במקומו, בתיאום עם היועץ האקדמי, ולשלם עליו שכר לימוד מלא. אין תשלום שמירת מעמד.

ב. סטודנט שלא סיים ללמוד את כל הקורסים לתואר

סטודנט המבקש לחדש את לימודיו לאחר זמן, ולא למד את כל הקורסים לתואר, ישלם עבור שמירת מעמד 400 ש"ח לשנה ועד לתקרה של שלוש שנים (1,200 ₪). התיק יטופל רק לאחר התשלום.

היועץ האקדמי יקבע לתלמיד מערכת לימודים והסטודנט ישלם עבור הקורסים שנותרו לו לסיום התואר. אם פרט לכך נותרו לו קורסים אחרים ללא ציון מלימודיו בעבר, ישלם על הגשת עבודות באיחור על פי הפירוט שלהלן:

במקרים שבהם חסר ציון והקורס כבר לא ניתן בשכטר (למשל כאשר המרצה כבר לא מלמד במכון), יהיה עליו לקחת קורס אחר במקומו, בתיאום עם היועץ האקדמי, ולשלם עליו שכר לימוד מלא.

ג. סטודנט שנרשם מחדש על פי מתכונת הלימודים החדשה

סטודנט שלמד במכון שכטר על פי מתכונות לימודים ישנות, ומבקש לאחר הפסקה לחזור ולהירשם על פי מתכונת הלימודים הנהוגה במכון שכטר כיום, ישלם דמי רישום ושכר לימוד מלא. ניתן להכיר לו עד ארבעה קורסים מלימודיו הקודמים לתואר שני (רק אם קיבל עליהם ציון). אין תשלום שמירת מעמד. יש להבהיר כי אם הסטודנט כבר זכה במלגת דוידסון, אין לו זכאות לקבלה שוב.

תשלום על הגשת מטלות ועבודות סמינריוניות באיחור

המועד האחרון להגשת מטלות סיום קורס הוא ­­חצי שנה מסיום הקורס. המועד האחרון להגשת עבודה סמינריונית הוא שנה וחצי מסיום הקורס.

סטודנט שיאחר בהגשת מטלות סיום הקורסים או בהגשת העבודות הסמינריוניות יחויב בתשלום עבור הבדיקה, ובתנאי שהמרצה יסכים לבדוק את המטלה או את העבודה. המרצה חופשי להחליט על מטלה בעלת אופי אחר מזו שניתנה בסיום הקורס.

תשלום על מבחן בית או מבחן כיתה: 250 ש"ח

תשלום על הגשה באיחור של עבודה: 350 ₪

תשלום על הגשה באיחור של עבודה במסלול מרפא הכוללת תמלולים: 400 ₪

תשלום על הגשה באיחור של עבודה סמינריונית: 500 ₪

בעיות אקדמיות

מקרה של סטודנט שנכשל פעמיים באותו הקורס יובא לדיון באגף האקדמי.

ערעורים על ציונים

לכל הסטודנטים זכות לערער על ציון שקיבלו במבחן או בעבודה. ניתן להגיש ערעור עד חודש מקבלת הציון.

המרצה שהעניק את הציון הנידון ינמק בפני הסטודנט את חישוב הציון. אם לאחר פגישה זו הסטודנט לא יקבל את תגובת המרצה, הוא יהיה רשאי לפנות אל הדיקן. הדיקן יחליט אם לפנות לבודק נוסף. הדיקן יכריע באשר לציון הסופי של העבודה או המבחן.

 

ביטול הרשמה לקורס

סטודנט לא יחויב בתשלום על ביטול הרשמה לקורס במשך השבועיים הראשונים של הקורס. לאחר מכן הוא יחויב בתשלום מלא. בקשה לביטול קורס תוגש בכתב למזכירות האקדמית בשבועיים הראשונים של הקורס.

הפסקת לימודים

סטודנט שנרשם למכון שכטר למדעי היהדות והחליט שלא ללמוד בו, חייב להודיע על כך במכתב רשום בשני עותקים למזכירות האקדמית (עותק אחד יועבר לגזברות). סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו בהתאם למועדים יחויב בשכר לימוד גם אם בפועל לא השתתף בשיעורים או לא נבחן. מועד הפסקת הלימודים יחשב היום בו הגיע המכתב למזכירות האקדמית של מכון שכטר. סטודנט שלימודיו הופסקו לפי הוראות ועדת משמעת יחויב לפי תאריך הפסקת הלימודים. הודעה על הפסקת לימודים בכל מועד שהוא גוררת בעקבותיה ביטול אוטומטי של כל ההנחות בשכר לימוד שבהן זוכה חשבונו של הסטודנט באותה שנה. לפיכך הביטול עשוי ליצור חוב כספי של הסטודנט למכון שכטר. אם תשלום שכר הלימוד נעשה  בשיקים דחויים, החישוב הסופי ייעשה רק לאחר פדיון השיק האחרון שניתן. אם התשלום בוצע בכרטיס אשראי במסלול קרדיט, התשלומים ימשיכו להיפרע עד האחרון שבהם וההחזר יינתן לתלמיד כנגד כל חיוב.

לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר א' (תאריך הודעה על הפסקת הלימודים וגובה החיוב בגין הביטול):

עד 13.11.2022 – אין חיוב בגין ביטול

14.11.2022 ואילך – חיוב יחסי לחלקיות הלימודים

לוח הפסקת לימודים למתחילים בסמסטר ב' (תאריך הודעה על הפסקת הלימודים וגובה החיוב בגין הביטול):

עד 25.3.2023 – אין חיוב בגין ביטול

26.3.2023 ואילך – חיוב יחסי לחלקיות הלימודים

אין החזרים על דמי הרשמה.

תקנון משמעת

מכון שכטר למדעי היהדות רואה בחומרה רבה כל ניסיון להעתיק או להונות בעבודות ובמבחנים לא רק מפני שהדבר אינו מקובל בעולם האקדמי אלא מכיוון שמעשה כזה עומד בניגוד מוחלט לערכים הנשגבים של היהדות לדורותיה. ערך האמת כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים. כתוב בתורה: "מדבר שקר תרחק" (שמות כ"ג:ז') ושנוי בנביאים: "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא יימצא בפיהם לשון תרמית" (צפניה ג':י"ג) ומשולש בכתובים: "על כן שנאתי כל אורח שקר" (תהילים קי"ט:ק"ד). וכן גרסינן בתלמוד: "אמר רבי חנינא: "חותמו של הקב"ה אמת" (שבת נ"ה ע"א). וכן אנו מתפללים בסידור התפילה: "לעולם יהא אדם… מודה על האמת ודובר אמת בלבבו". לפיכך, תרבות המוסד מבוססת על אימון הדדי. יתר על כן, היהדות מתנגדת ל"גניבת דברים", וכלשונו של ירמיהו הנביא: "לכן הנני על הנביאים נאום ה' מגנבי דברי איש מאת רעהו" (ירמיהו כ"ג:ל'). וכן שנינו בפרק קנין תורה: "שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" (אבות ו':ו') ומאידך גיסא: "כל מי שאינו אומר דבר בשם אומרו עליו הכתוב אומר 'אל תגזול דל כי דל הוא' (משלי כ"ב:כ"ב)" (מדרש תנחומא, במדבר, סימן כ"ז). אסור לתלמידים להעתיק מחבריהם או לצטט דברים ממחבר אחר כולל אתרי אינטרנט מבלי לציין את מקורו במבחן, במבחן בית, בעבודה או בעבודה סמינריונית.

עבירת משמעת היא:

 1. הונאה בבחינה (במכון או בבית), בעבודה (רפרט), בעבודה סמינריונית, במבחן גמר, בעבודת גמר או במטלה לימודית אחרת.
 2. שימוש, החזקה, הכנסה, קבלה או מסירה של מידע אסור במהלך בחינה או חומר שהוכן מראש לפני הבחינה במטרה לעשות בו שימוש אסור במהלך הבחינה.
 3. כתיבת עבודה או חלק ממנה לשם הגשתה בידי אחר, או העברתה לידיו לתכלית זו או עבודה שנכתבה בידי אחר תמורת תשלום או תמורה רכושית אחרת או ללא קבלת תמורה.
 4. הגשת עבודה הכוללת נתונים עובדתיים בדויים.
 5. מתן עדות שקר בדיון בפני רשויות המשמעת.
 6. אי הופעה להעיד בפני רשויות המשמעת.
 7. התנהגות שאינה הולמת את תלמיד המכון שנעשתה בקשר ללימודיו במכון.

התהליך

תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב בידי המתלונן ותועבר לדיקן שיעביר אותה לוועדת המשמעת. הדיקן יקבל את הראיות הקשורות לתלונה וישמור אותן עד לקיום ההליכים. ההחלטה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תתקבל לא יאוחר משישה שבועות מיום שבו קיבל את התלונה. הודעה על פתיחת ההליכים המשמעתיים תישלח לסטודנט הנתבע ביחד עם פירוט עבירת המשמעת, כתב התלונה והעתק של תקנון המשמעת. המועד שייקבע לדיון יהיה בהקדם האפשרי, אך לא פחות משבועיים ממשלוח ההודעה על מועד הדיון. אם הנתבע לא יופיע לדיון, רשאי הדיקן לקיים דיון בהעדרו. הדיון יתקיים בדלתיים סגורות. סמוך ככל האפשר לאחר סיום הדיון ולא יאוחר מארבעה שבועות מאותו מועד תיתן ועדת המשמעת פסק-דין מנומק בכתב, וישלח עותק ממנו לסטודנט הנתבע.


הרכב ועדת המשמעת:

 1. הדיקן
 2. שני חברי סגל קבועים של המכון
 3. נציג הסטודנטים ישתתף כמשקיף

תלמידים שנמצאו אשמים בעבירת משמעת צפויים לאחד או יותר מן העונשים לעיל ופסק הדין ייכנס לתוקפו ביום נתינתו:

 1. נזיפה
 2. הורדת נקודות מאותו מבחן או עבודה
 3. פסילת הבחינה או העבודה הנידונה
 4. פסילת כל הקורס או נקודות הזכות (תלמיד בקורס חובה יצטרך לחזור על אותו קורס; תלמיד בקורס בחירה יצטרך לחזור על אותו קורס או על קורס אחר כדי להשלים את נקודות הזכות)
 5. פסילת סמסטר של לימודים
 6. פסילת שנת הלימודים
 7. הרחקה ממכון שכטר לתקופה מוגדרת
 8. הרחקה ממכון שכטר לצמיתות
 9. רישום דבר ההרשעה והעונש בגליון הציונים
 10. ביטול הנחה בשכר לימוד, מלגה בחלקה או במלואה

לימודים שלמד תלמיד במוסד אחר בתקופת הרחקתו מהמכון לא יוכרו בנקודות זכות. בתום התהליך ייכתב מכתב ובו פירוט העבירה ועונשה שיוכנס לתיק האישי של התלמיד.

ציון ׳נכשל׳ הניתן בגין עבירת משמעת במטלת סיום קורס, בעבודה סמינריונית או במבחן גמר, ייכלל בממוצע הציונים הסופי של התואר. נוהל זה תקף גם אם הסטודנט יידרש לחזור על הקורס או להגיש שוב את המטלה.


ועדת הערעורים לענייני משמעת

כל החלטה של ועדת המשמעת ניתנת לערעור בפני ועדת הערעורים בידי הסטודנט הנתבע או בידי התובע או בידי דיקן מכון שכטר. ועדת הערעורים תורכב מיו"ר הוועדה בדרגת פרופסור, נציג סגל ההוראה ומנציג הסטודנטים. ערעור על ההחלטה של ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר משלושה שבועות מיום מסירת החלטת ועדת המשמעת בכתב לצדדים. המערער יגיש את ערעורו לוועדת הערעורים בהודעה מנומקת בכתב, ויפרט את נימוקי הערעור. יושב ראש ועדת הערעורים יקבע מועד לשמיעת הערעור ויזמין את הצדדים לדיון בערעור בהזמנה בכתב שתימסר לצדדים לפחות שבועיים לפני מועד הדיון. ועדת הערעורים לא תקיים את הדיון ללא נוכחות הסטודנט אלא אם ויתר על כך מראש או הוזמן לדיון בעניינו ולא הופיע ללא צידוק סביר. ועדת הערעורים תנהל פרוטוקול תמציתי של הדיון בכתב ותיתן את החלטתה בכתב סמוך ככל הניתן לאחר מועד הדיון.

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

  גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

  דילוג לתוכן