מתעניינים בלימודים הרשמה איזור אישי
English

קורסי ליבה - תשפ"ד

4 קורסי ליבה חובה בסה”כ (8 נ”ז)

במהלך התואר יש לקחת 1 קורס פסיפס זהויות לבחירה מתוך הרשימה + 3 קורסי ליבה נוספים לבחירה מתוך הרשימה

הדפסה

פסיפס זהויות - 2 נ"ז

חובת בחירה של 1 מהקורסים ברשימה זו במהלך התואר

שם קורס מרצה סמסטר יום שעות נקודות זכות
פסיפס הזהויות בעולם היהודי סמסטר א (טל)

תיאור הקורס

קורס זה סוקר תהליכים מרכזיים ומגמות כלליות בתולדות היהודים בעת החדשה, תוך מתן דגש על התעצבותן מחדש של קהילות, תנועות וזהויות בתפוצה היהודית. הקורס כולל שלשה מרכיבים עיקריים: השפעות ההשכלה ותהליכי המודרניזציה על צמיחתן של זהויות ותנועות שונות באירופה במהלך המאה ה-19; מגמות ושינויים בקרב קהילות בארצות האסלאם על רקע המפגש עם <br /> תהליכי קולוניזציה וסוכני מודרניזציה; וייסודה של התנועה הציונית והתפתחותה כמרכיב פוליטי וזהותי בעולם היהודי.<br />
טל חניה א'
ב'
14:30-13:00
2
פסיפס הזהויות בעולם היהודי סמסטר א’ (תמי)

תיאור הקורס

סקירה וניתוח של מאפיינים רעיוניים וחברתיים בעם היהודי השרוי בתהליכי מודרניזציה ושינויי עומק, מאמצע המאה ה-18 ועד ערב מלחמת העולם השניה. הקורס יתמקד בנושאים מעצבי זהות, בעלי השלכה על תפיסתם העצמית של יהודים, כיחידים וכחלק מקבוצות השתייכות שונות. ראשית הקורס תתמקד בהשפעות ההשכלה והנאורות, ובעימות ההולך ומתפתח בין חילון או רפורמה לבין שמרנות או בדלנות דתית. בהמשך תתואר צמיחתן של זהויות קבוצתיות חדשות, הקשורות לתנועות ההמונים של המאות ה-19 וה-20: זהות לאומית, זהות כלכלית-חברתית, וזהות פוליטית בחברה דמוקרטית. הדיון יחל במרכז אירופה וינוע אל מזרחה, משם אל ארצות הברית, ולאחר מכן אל ארצות האסלאם, נוכח הקולוניאליזם שם. באמצעות ניתוח יצירות כתובות מגוונות ינותחו הקונפליקטים העקרוניים שהציפו קבוצות מתקנים, משכילים, אידיאליסטים, מהגרים, רדיקלים ושמרנים.
ד”ר תמי שלמון מאק א'
ה'
14:30-13:00
2
פסיפס הזהויות בעולם היהודי סמסטר ב’ (טל)

תיאור הקורס

קורס זה סוקר תהליכים מרכזיים ומגמות כלליות בתולדות היהודים בעת החדשה, תוך מתן דגש על התעצבותן מחדש של קהילות, תנועות וזהויות בתפוצה היהודית. הקורס כולל שלשה מרכיבים עיקריים: השפעות ההשכלה ותהליכי המודרניזציה על צמיחתן של זהויות ותנועות שונות באירופה במהלך המאה ה-19; מגמות ושינויים בקרב קהילות בארצות האסלאם על רקע המפגש עם <br /> תהליכי קולוניזציה וסוכני מודרניזציה; וייסודה של התנועה הציונית והתפתחותה כמרכיב פוליטי וזהותי בעולם היהודי.<br />
טל חניה ב'
ב'
14:30-13:00
2
פסיפס הזהויות בעולם היהודי סמסטר ב’ (תמי)

תיאור הקורס

סקירה וניתוח של מאפיינים רעיוניים וחברתיים בעם היהודי השרוי בתהליכי מודרניזציה ושינויי עומק, מאמצע המאה ה-18 ועד ערב מלחמת העולם השניה. הקורס יתמקד בנושאים מעצבי זהות, בעלי השלכה על תפיסתם העצמית של יהודים, כיחידים וכחלק מקבוצות השתייכות שונות. ראשית הקורס תתמקד בהשפעות ההשכלה והנאורות, ובעימות ההולך ומתפתח בין חילון או רפורמה לבין שמרנות או בדלנות דתית. בהמשך תתואר צמיחתן של זהויות קבוצתיות חדשות, הקשורות לתנועות ההמונים של המאות ה-19 וה-20: זהות לאומית, זהות כלכלית-חברתית, וזהות פוליטית בחברה דמוקרטית. הדיון יחל במרכז אירופה וינוע אל מזרחה, משם אל ארצות הברית, ולאחר מכן אל ארצות האסלאם, נוכח הקולוניאליזם שם. באמצעות ניתוח יצירות כתובות מגוונות ינותחו הקונפליקטים העקרוניים שהציפו קבוצות מתקנים, משכילים, אידיאליסטים, מהגרים, רדיקלים ושמרנים.
ד”ר תמי שלמון מאק ב'
ה'
14:30-13:00
2

קורסי ליבה נוספים- 6 נ"ז

חובת בחירת 3 קורסים מרשימה זו במהלך התואר

שם קורס מרצה סמסטר יום שעות נקודות זכות
המקרא בראי האמנות

תיאור הקורס

בקורס זה נעמוד על עיצוב דיוקנן של כמה דמויות מפתח במקרא כפי שהן באות לידי ביטוי בספרות המקרא לרבדיה, בספרות חז"ל וביצירות אמנות שמציגות אותן. נלמד לחשוף את הפנים המגוונות של כל דמות ולעקוב אחר ההתפתחויות ההיסטוריות והמגמות האידיאולוגיות שעשויות לעמוד מאחורי מגוון זה באמצעות לימוד הטקסטים במקרא, במדרש, בכתבים החיצוניים ובמקורות ספרותיים אחרים, יחד עם ניתוח הפרשנות החזותית שהעניקו האמנים לדמויות אלה. . נדון בשאלות: האם הסתמכו האמנים על המקרא כפשוטו או האם בחרו במקורות פרשניים אחרים בבואם לעצב דמויות מקראיות? האם הם בחרו להדגיש תכונות ופרטים מסוימים ולא אחרים כביטוי לאידיאולוגיה מיוחדת שאותה ביקשו להדגיש? ובשאלות נוספות.
ד”ר שולה לדרמן א'
ב'
14:30-13:00
2
“אבותינו סיפרו לנו”: הנרטיב הלאומי ועיצובו במקרא

תיאור הקורס

לכל אדם ישנו סיפור שהוא מספר לעצמו. הסיפור הוא על אודות הוא עצמו, על אהבותיו ושנאותיו, הצלחותיו וכשלונותיו, ועל תקוותיו לעתיד. והוא מספר לעצמו את סיפורו כדי לזכור ולדעת מאין הוא בא ולאן הוא הולך. וכך גם לגבי עמים, ובתוכם, כמובן, עם ישראל. בקורס זה נעיין בנרטיב הלאומי המקראי. ננסה להסיק מן העיון מה שניתן לגבי התפיסה הלאומית העצמית של העם, ושל כותבי התנ"ך לדורותיהם. נראה איך מחברי המקרא השונים ממקומות שונים וזמנים שונים, מציגים את הנרטיב הלאומי, הן בכללותו והן בפרטיו, בצורות שונות מאוד, והכל בהתאם לתפיסה הלאומית העצמית שלהם ולצורכיהם החברתיים והפוליטיים. נעיין במרכיבים המרכזיים הבאים של הנרטיב הלאומי: בריאת העולם, אבות האומה, יציאת מצרים, כיבוש הארץ, תקופת השופטים, מלכות בית דוד, פילוג הממלכה וחורבן ממלכת ישראל, חורבן ממלכת יהודה ותקוות הגאולה.
פרופ’ דוד פרנקל א'
ה'
14:30-13:00
2
נשים מקראיות באגדת חז”ל

תיאור הקורס

הקורס יעסוק בנשים מקראיות שהוצגו בספרות חז"ל כלמדניות וכמנהיגות של בני דורן. נבחן מה הם התפקידים הציבוריים והחברתיים המיוחסים לנשות המקרא, באלו תחומים באה לידי ביטוי למדנותן ואלו סמכויות הוענקו להן. נשאל כיצד השפיע תפקידה הציבורי של האישה על תיפקודה כרעיה וכאם, ומה היו הקונפליקטים שעימם היא נדרשה להתמודד כתוצאה מחשיפתה לעולם הגברי. האם חז"ל ראו בעין יפה דומיננטיות נשית. נבחן האם תמונה זו עולה בקנה אחד עם המציאות המשתקפת במקורות הלכתיים והיסטוריים על תקופתם של חז"ל.
ד”ר תמר קדרי א'
ה'
14:30-13:00
2
מורה נבוכי התפילה

תיאור הקורס

המתודולוגיה ומגמת הקורס הינן עיון במקורות חז"ל (סוגיות בבלי), הלכה (רמב"ם, שולחן ערוך, משנה ברורה) וארון הספרים החסידי (בעיקר אבות החסידות) על מנת לשאול שאלות המעצבות את תודעת המתפללים – הן שליחי הצבור והן הקהל. אין יעד הקורס יכולת פסיקה בהלכות תפילה אלא ההתדיינות במקורות הילכתיים ומיסטיים היא על מנת לשאוב מתוכם מוקדי חשיבה ויצירה למתפללי המאה ה-21. <br /> בין הנושאים שיתלבנו בקורס: הארכיטקטורה של מקום התפילה, הכריאוגרפיה של המתפללים, ריטוליזציה של מטבע תפילה ו"מתפללים מקצועיים", יחיד וציבור בציבור, המשמעות המסטית של מעשה התפילה, מקום האלוקות בתפילה.<br />
הרב ד”ר רב מימי פייגלסון ב'
ב'
14:30-13:00
2
אשנב לעולם הקבלה

תיאור הקורס

בקורס זה נלמד על מקורות הקבלה, תורת הסוד היהודית, מן המקרא ועד התפשטותה במאה הי"ג בספרד. במהלך הקורס נעסוק במשמעויות הקבליות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית במקרא, בסיפור הארבעה שנכנסו לפרדס ובתיאורים נוספים מתורת הסוד בחז"ל. נכיר את עיקרי ספרות היסוד של הקבלה, כדוגמת: ספרות ההיכלות, ספר יצירה וספר הבהיר. כמו כן, נתוודע למסורות הקבליות בחוגי חסידות אשכנז, נלמד על התפתחות תורת הספירות, על עיקרי תורתו המיסטית של המקובל ר' אברהם אבולעפיה ועל התגבשות מרכזי הקבלה בגירונה וקסטיליה שבספרד.
ד”ר יונתן בן הראש ב'
ב'
14:30-13:00
2
עיונים בחיי המשפחה היהודית בחברת הגניזה הקהירית

תיאור הקורס

אשנב לחיי המשפחה היהודית בחברה הים-תיכונית של ימי הביניים (950–1250). נעיין בתעודות מן האוספים של הגניזה הקהירית ונגלה עולם ומלואו: נקרא כתובות שצורפו אליהן תנאים מיוחדים כהגנה על מעמדה של הכלה; נתבונן בבעיות שנגרמו כתוצאה מן התופעה של ריבוי נשים (פוליגאמיה); נקרא על גברים שעזבו את נשותיהם וכיצד הן התמודדו עם המציאות הזו; נעיין במכתבים ששלחו נשים לבניהן, לאחיהן או לקרובי משפחותיהן, שנסעו למרחקים; נתבונן במכתבים שכתבו גברים שנאלצו לנסוע לרגל עסקיהם למקומות מרוחקים כמו הודו לנשותיהם; ננסה להשוות בין חיי המשפחה הרבנית לבין עמיתתה הקראית; וגם נתבונן בתעודות החושפות בפנינו מידע על משפחתו של הרמב"ם.
פרופ’ רינה לוין מלמד ב'
ב'
14:30-13:00
2
מגדר ומצוות: יסודות ותמורות במהלך הדורות

תיאור הקורס

בקורס זה נבחן גישות שונות של חז"ל ושל הפוסקים מחתימת התלמוד ועד ימינו להבחנות מגדריות בקיום מצוות. נסקור גישות יסודיות ותמורות שחלו בהבנת מצות פריה ורביה וטקס השקיית הסוטה, ובמקומה של המגדר והבחנות מגדריות בעולם לימוד התורה, בטומאה וטהרה, בבית הכנסת ובמצוות המעשיות.
פרופ’ משה בנוביץ ב'
ה'
14:30-13:00
2
מיחיד לאומה: אגדות חז”ל על יציאת מצרים

תיאור הקורס

יציאת מצרים היא ארוע מכונן בהתהוותו של העם היהודי ובגיבוש זהותו. קורס זה יעסוק בתקופת השיעבוד, בחבלי הגאולה ובסיפור יציאת מצרים כפי שהם משתקפים באגדות חז"ל. נבחן כיצד עיצבו החכמים את דמותו של היחיד בזמן של משבר ושינוי: נעסוק בדמויותיהם של מרים הנביאה, עמרם, של המיילדות העבריות ושל בת פרעה כפי שהן מצטיירות במדרש. נעקוב אחר סיפור הולדתו של משה וצמיחתו כמנהיג, הסכנות השונות שנישקפו לחייו ומעשי הניסים שהבטיחו את התממשותה של הגאולה המיוחלת.
ד”ר תמר קדרי ב'
ה'
14:30-15:00
2

4 קורסי ליבה חובה בסה”כ (8 נ”ז)

במהלך התואר יש לקחת 1 קורס פסיפס זהויות לבחירה מתוך הרשימה + 3 קורסי ליבה נוספים לבחירה מתוך הרשימה

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו לקבלת עדכונים שוטפים

    טופס זה מוגן באמצעות reCAPTCHA של גוגל. מדיניות הפרטיות, תנאי שירות
    גם אנחנו לא אוהבים ספאם! בהתאם, לא נעשה כל שימוש לרעה ו/או נעביר לצדדים שלישיים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך.